Chính sách hoàn tiền

1. Trường hợp hoàn tiền:

  • Dịch vụ không thành công do phía KMEDIA không tiếp tục tiến trình.
  • Dịch vụ chưa được chốt từ đơn vị đối tác, đang ở trạng thái chờ xác nhận và khách hàng có mong muốn hoàn tiền (Yêu cầu trước thời gian đã xác nhận).
  • Dịch vụ đang ở trạng thái đã xác nhận nhưng đến ngày bắt đầu vẫn chưa được triển khai và khách hàng có mong muốn hoàn tiền

2. Trường hợp không hoàn tiền:

  • Sau khi hai bên đã xác nhận dịch vụ thì bạn không thể thực hiện hoàn tiền.